รับแปลเอกสารขอวีซ่า

แปลภาษา

รับแปลเอกสารขอวีซ่า

 • แปลเอกสารและล่าม
 • สยามทรานสเลชั่น 1989
 • รับแปลเอกสารขอวีซ่า
 • รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รายละเอียดสินค้า

รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารการขอวีซ่า แปลเอกสารไปต่างประเทศ รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า แปลเอกสารวีซ่า จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเอกสารรับรองกงสุล แปลภาษาขอวีซ่า ภาษาอังกฤษ แปลภาษาขอวีซ่า ภาษาญี่ปุ่น แปลถูกต้องตามกฎ มีเจ้าหน้าที่รับรอง

เอกสารขอวีซ่า มีอะไรบ้าง  ถ้าเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ

ตัวอย่างการขอวีซ่า ไปประเทศเยอรมันนี วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเกน)

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า หลักฐานที่ต้องแสดงมีดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงมีอายุการใช้อยู่ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน หนังสือเดินทางที่ออกมาไม่เกิน 10 ปี
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ลงนามรับทราบข้อกาหนดตามกฎหมายการพำนักในเยอรมนีมาตรา 54 วรรค 2 ข้อ8 และมาตรา 53
  ข้อกฎหมายที่ต้องทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 54 วรรค 2 ข้อ 8 และมาตรา 53 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนักPDF / 211 KB
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูตPDF / 733 KB วงเงินความคุ้มครองไม่ต่่ำกว่า สามหมื่นเหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ทาน หรือท่านจะทำประกัน ดังกล่าวกับ บริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเราได้ มีบริการให้คำปรึกษา

 

 

ที่อยู่