งานรังวัดภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC SURVEYS)

เนาวรัตน์การสำรวจ บริษัทสำรวจรังวัด

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำรวจและรังวัดที่ดิน

งานรังวัดภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC SURVEYS)

  • สำรวจและรังวัดที่ดิน
  • บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด
  • บริษัทรังวัด
  • งานสำรวจ, Survey, Cadastral Survey, Contruction Survey, GPS Survey, Inventory Survey, Soil Investigation Survey, AS-Built Drawing Survey Renovation, Topographic Survey

รายละเอียดสินค้า

การรังวัดภูมิประเทศ เป็นการสำรวจรังวัดเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบและทางดิ่ง เพื่อให้ได้รายละเอียดจากสิ่งมนุษย์สร้างและที่มีในธรรมชาติในบริเวณที่ต้องสำรวจ ปัจจุบันจะทำการสำรวจเพื่อทำเป็นแผนที่มูลฐาน (Base Map) เพื่องานสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ จะสามารถนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในปัจจุบันนี่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ประเทศที่มีดาวเทียม โดยเฉพาะในปัจจุบันสามารถสแกนภาพถ่ายทางอากาศเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ เราเรียกว่า Image processing 

แผนที่ภูมิประเทศ คือ การแสดงภาพสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวของโลก ลงบนระนาบสองมิติ ด้วยขนาดย่อส่วนหรือมาตราส่วน (scale) ที่เหมาะสมโดยแทนสิ่งต่างๆด้วยลักษณะ ทั้งชนิดเส้น ( linetypes ) และเครื่องหมาย (symbols) ต่างๆ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดที่ใช้ในการรังวัด รายละเอียดทางตำแหน่ง ได้แก่ ถนน อาคาร เสาไฟฟ้า ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้นเหล่านี้เรียกว่า “ รายละเอียดทางราบ” (horizontal details) รวมทั้งการแสดงความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยเส้นชั้นความสูง (contour line) และจุดระดับความสูง (spot height)เรียกว่า “รายละเอียดทางดิ่ง” (vertical details) แผนที่เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับงานโครงการทางสถาปัตยกรรมที่ใช้การออกแบบภูมิทัศน์ และโครงการทาง วิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ 

ขั้นตอนการดำเนินงานรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. การสำรวจสังเขป ( Reconnaissance)
  2. การสำรวจรังวัดหมุดควบคุม (Control survey)
  3. การสำรวจรังวัดเก็บรายละเอียด (Details survey)
  4. การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ (Drafting and Plotting )
  5. การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ (Field check )

ที่อยู่