ระบบผลิตประปาผิวดิน

ชลวรรษ

บริษัท ชลวรรษ 1994 จำกัด

บริการเจาะบ่อน้ำ(บาดาล)

ระบบผลิตประปาผิวดิน

 • บริการเจาะบ่อน้ำ(บาดาล)
 • chonlawat1994
 • ระบบผลิตประปาผิวดิน
 • ระบบผลิตประปาผิวดิน

รายละเอียดสินค้า

ระบบผลิตประปาผิวดิน องศ์ประกอบของระบบประปาผิวดิน ขนาดอัตราการผลิต 50 ลบ.ม./ซม.

1. ระบบน้ำดิบ ประกอบด้วย

 • แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำตก แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝาย สระน้ำ เป็นต้น แหล่งที่จะนำไปใช้ในการผลิตเป็นน้ำประปา ต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณของแหล่งน้ำผิวดิน ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา

 • เครื่องสูบน้ำดิบ ใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินส่งไปผลิตเป็นน้ำประปา ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง อาจติดตั้งอยู่โรงสูบน้ำบนผิวดิน หรือติดตั้งในโรงสูบแพแล้วแต่ความเหมาะสม
 • ท่อส่งน้ำดิบ ใช้ท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำดิบมายังระบบผลิตประปา ท่อส่งน้ำดิบที่ใช้มีหลายชนิด เช่น ท่อพีวีซี ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อเอชดีพีอี ท่อพีบี

2. ระบบผลิตน้ำ ประกอบด้วย 

 • ระบบสร้างตะกอน มีลักษณะเป็นท่อที่มีใบเหล็กเป็นเกลียวภายใน เพื่อให้น้ำดิบไหลผ่านเกิดการปั่นป่วน ทำหน้าที่กวนเร็ว สารเคมีเข้ากับน้ำดิบที่ไหลผ่าน เป็นกลไกลทำให้สารแขวนลอยในน้ำดิบถูกทำลายเสถียรภาพ
 • ถังรวมตะกอน เป็นถังรูปทรงสี่เหลี่ยม พื้นถังโค้งมน ทำหน้าที่กวนช้าน้ำดิบ โดยให้น้ำที่ถูกผสมด้วยสารละลายสารส้ม และสารละลายปูนขาวแล้วไหลผ่าน ทำให้สารแขวนลอยที่ถูกทำลายเสถียรภาพแล้ว รวมตัวกันมีขนาดใหญ่และเพิ่มน้ำหนัก ตะกอนบางส่วนตกลงสู่ก้นถัง
 • ถังตกตะกอน เป็นถังทรงสี่เปหลี่ยมมีผนังกั้นกลาง มีช่องเชื่อมระหว่างถังเพื่อปรับระดับน้ำ 2 ฝั่งให้เท่ากัน ทำหน้าที่รับน้ำจากถังรวมตะกอน เนื่องจากถังตกตะกอนมีขนาดใหญ่ ความเร็วของน้ำที่ไหลเข้าถังตกตะกอนลดลง ทำให้ตะกอนน้ำดิบที่มีขนาดใหญ่ตกตะกอนลงสู่ก้นถัง
 • ถังกรองทราย เป็นถังกรอง 2 ใบคู่กัน มีขนาดอัตราการกรองรวม 50 ลบ.ม./ชม. ทำหน้าที่กรองน้ำที่ไหลจากถังตะกอน ภายในถังกรองบรรจุทรายกรอง และกรวดกรอง รองเป็นชั้นๆ เพื่อช่วยกรองตะกอนความขุ่นขนาดเล็ก ของน้ำดิบที่หลุดมาจากถังตะกอน ให้ติดค้างบริเวณถังทรายกรอง
 • ระบบฆ่าเชื้อ โดยเติมสารละลายคลอรีนลงในถังน้ำใส ผ่านเครื่องสูบจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
 • ถังน้ำใส เป็นถังรูปสี่เหลี่ยมอยู่ใต้โรงสูบน้ำ มีขนาดความจุ 500 ลบ.

3. ระบบจ่ายน้ำ ประกอบด้วย

 • เครื่องสูบน้ำดี เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้สูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่หอถังสูง โดยปกติเครื่องสูบน้ำจะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของกำลังการผลิต
 • หอถังสูง ทหน้าที่เก็บกักน้ำและรักษาแรงดันน้ำในท่อเมนจ่ายน้ำให้สม่ำเสมอ หอถังสูงสำหรับระบบประปาผิวดินขนาด 50 ลบ.ม./ชม. มีขนาดความจุ 120 ลบ.ม.
 • ท่อเมนจ่ายน้ำ ทำหน้าที่จ่ายน้ำประปาจากหอถังสูงผ่านมาตรวัดน้ำหลัก ผ่านส่งท่อจ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำ ท่อเมนจ่ายน้ำที่ใช้มีหลายชนิด เช่น ท่อพีวีซี ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อเอชดีพีอี ท่อพีบี เป็นต้น

ที่อยู่