บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม-เฮลธ์-แอนด์-เอ็นไวเทค

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

  • การควบคุมมลภาวะน้ำ
  • เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค, Health and Envitech
  • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA ฯลฯ ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis)

  • ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ความเป็นกรด-ด่าง ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) แมกนีเซียม แคลเซียม ซัลเฟต ฟลูออไรด์
  • สารที่เป็นพิษ ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว อาร์เซนิก เซเลเนียม โครเมียม ไซยาไนด์ แคดเมียม แบเรียม ฯลฯ
  • ปริมาณจุลินทรีย์ เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count

 

ที่อยู่