แพ็กเกจเว็บไซต์

แพ็กเกจเว็บไซต์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เว็บไซต์ DIY ที่คุณสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
 • ลงภาพแกลลอรี่ได้สุงสุด 6 ภาพ
 • ลงแคตตาล็อกออนไลน์ได้สุงสุด 6 รายการ
 • แสดงในผลการค้นหาบนเว็บไซต์ Yellow.co.th และผลการค้นหาบนเว็บ Yellowpages.co.th เฉพาะส่วน
 • รองรับการใช้งานระบบศูนย์ประกาศหาผู้ซื้อ-ผู้ขาย
 • รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (Mobile Responsive)
 • รองรับ SEO
 • สร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ ถูกค้นพบบนโลกดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
 • ลูกค้าของคุณสามารถขอรายละเอียดผ่านปุ่ม "ขอรายละเอียด" และ "ขอใบเสนอราคา" ได้ทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงการใช้บริการ www.Yellow.co.th

นิยามและการตีความ

    คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบการให้บริการของเว็บไซต์นี้ กระทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างผู้จัดทำเว็บไซต์ www.yellow.co.th (ต่อไปนี้อาจเรียกว่า “บริษัทฯ”) และท่านผู้ซื้อโฆษณาเว็บไซต์ (ต่อไปนี้อาจเรียกว่า “ผู้ซื้อโฆษณา”)

    การใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าสู่ข้อมูลในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ซื้อโฆษณายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองและยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ผู้ซื้อโฆษณาได้รับทราบ ตกลง ยินยอม

    ผู้ใช้บริการได้รับทราบ ตกลง ยินยอม ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (Terms and Conditions) ดังต่อไปนี้

 1. คำจำกัดความ โฆษณาและบริการสื่อออนไลน์ หมายถึง การให้บริการบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.yellow.co.th หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นของบริษัทฯ รวมถึงสื่อโฆษณาอื่น ๆ และ/หรือ โปรแกรมประยุกต์อื่นของบริษัทฯ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการลงโฆษณาในสื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน ตามที่ผู้ซื้อโฆษณาตกลงตามข้อตกลงการสั่งซื้อโฆษณา โดยให้นับแต่วันที่เริ่มให้บริการ
 3. บัญชีของผู้ซื้อโฆษณา ผู้ซื้อโฆษณาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนทุกขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อย โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้กำหนดไว้
 4. ผู้ซื้อโฆษณาจะอ้างเหตุยังไม่ได้รับบริการหรือการเข้าถึงสื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเลื่อนกำหนดชำระค่าโฆษณา และ/หรือขอส่วนลดค่าโฆษณามิได้
 5. ผู้ซื้อโฆษณารับรองว่าเป็นตัวแทน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ที่จะมีอำนาจในการลงโฆษณา และผู้ซื้อโฆษณาตกลงที่จะปกป้องบริษัทฯ ให้ไม่ต้องรับผิดต่อการเรียกร้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ซึ่งเกิดจากการโฆษณาดังกล่าว โดยผู้ซื้อโฆษณารับรองว่า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อในทางการค้าที่ใช้นั้นได้รับอำนาจให้ใช้โดยชอบ และตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่มีการถอนหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอำนาจดังกล่าว
 6. ห้ามใช้งานโดยผิดกฎหมายหรือตามที่ได้ห้ามไว้ ผู้ซื้อโฆษณาไม่ใช้การลงโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อความ ภาพ และสื่อมัลติมีเดีย ที่จะลงโฆษณา จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม โดยผู้ซื้อโฆษณาต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อในทางการค้า ถ้อยคำข้อความ รูปแบบ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดียหรือสิ่งอื่นใดที่จะนำมาใช้ในการลงโฆษณา ในกรณีที่มีข้อความ รูปภาพ และสื่อมัลติเมียเดียที่ลงโฆษณาละเมิดสิทธิต่อบุคคลอื่น หรือเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรม ข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริงต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ผู้ซื้อโฆษณาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และหากบริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ซื้อโฆษณายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 7. บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิ์ระงับหรือปฏิเสธการลงโฆษณารายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อโฆษณาทราบล่วงหน้า
 8. การเรียกเก็บเงิน ผู้ซื้อโฆษณารับรองว่ามีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินตามที่ได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใด ๆ ที่ผู้ซื้อโฆษณาให้ไว้นั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้อง ผู้ซื้อโฆษณาตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ ทันที พร้อมให้อำนาจแก่บริษัทฯ ที่จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ซื้อโฆษณาสำหรับการลงโฆษณาในสื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 9. การต่ออายุอัตโนมัติ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการการต่ออายุอัตโนมัติตามระยะการลงโฆษณาที่ผู้ซื้อโฆษณาได้กำหนดไว้ หากผู้ซื้อโฆษณาไม่ได้แจ้งยกเลิกบริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงโฆษณาเท่ากับว่าผู้ซื้อโฆษณาให้อำนาจบริษัทฯ ในการเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อโฆษณาได้แจ้งไว้ เว้นแต่ว่าผู้ซื้อโฆษณาได้แจ้งยกเลิกการลงโฆษณาและบริการของบริษัทฯ ก่อนวันที่หมดอายุเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุ
 10. การยกเลิกการบริการ ผู้ซื้อโฆษณาสามารถยกเลิกการสั่งซื้อโฆษณา บริการสื่อออนไลน์ หรือยกเลิกการใช้บริการได้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด
 11. ลิขสิทธิ์ในผลงานโฆษณาที่ปรากฎบนสื่อโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ทุกประเภทให้ตกเป็นของบริษัทฯ เว้นแต่แบบโฆษณาซึ่งผู้ซื้อโฆษณาเป็นผู้จัดทำ
 12. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจำหน่ายและให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อโฆษณาทราบ โปรดตรวจสอบ เงื่อนไขในการจำหน่ายและให้บริการทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์

    การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการ แจ้งข่าวสาร ความรู้ และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น www.Yellow.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและความรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล ภาพ ลิงก์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ www.Yellow.co.th จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ www.Yellow.co.th มีสิทธิ์ทุกประการในการระงับและงดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

    www.Yellow.co.th ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เราจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง www.Yellow.co.th ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ www.Yellow.co.th นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ www.Yellow.co.th เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิค โปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

คำจำกัดสิทธ์ความรับผิดชอบ
การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

    เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าในทางกฎหมายหรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายจากการสูญหายของข้อมูล ความเสียหายจากความไม่ถูกต้องหรือไม่ทันสมัยของข้อมูล ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสียหายจากการโจรกรรมข้อมูล ความเสียหายจากความบกพร่อง ล่าช้าหรือการไม่ทำงานของระบบเครือข่าย และ/หรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ไปใช้

เนื้อหาในเว็บไซต์

    รูปภาพ ข้อความ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือ สื่ออื่นใด ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการอนุญาตหรืออนุมัติโดยชอบด้วยกฏหมายจากผู้ลงโฆษณาหรือเจ้าของโดยชอบธรรม

    อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องการให้เราลบ หรือ จำกัดระยะเวลาในการแสดงรูปภาพหรือเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราเพื่อแสดงความจำนง โดยส่งข้อความและหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของมาที่อีเมล info@teleinfomedia.co.th

    ทั้งนี้ บรรดา ข้อมูล รูปภาพ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสื่ออื่นใดได้ถูกอนุญาตและจัดหามาโดยผู้ลงโฆษณาหรือเจ้าของโดยชอบธรรมในแต่ละราย ในกรณีที่ ข้อมูล รูปภาพ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสื่ออื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ หรือ ผิดต่อกฎหมายใด ๆ หรือ เป็นการนำข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตโดยชอบจากเจ้าของที่แท้จริงนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ จากการดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

    ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว